საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ

  ძალაშია 22.10.2005.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კავშირგაბმულობის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

  ძალაშია 05.07.2000.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის შესახებ

  ძალაშია 28.10.2005.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტერორიზმთან, ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ერთობლივი ბრძოლის შესახებ

  ძალაშია 09.04.2004.

 • შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

  ძალაშია 30.09.2008.

 • შეთანხმება საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორისშემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახდელების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ

  ძალაშია 04.04.2005.

   

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ

  ძალაშია 16.01.2006.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინვესტიციების ხელშეწყობისა და ურთიერთდაცვის შესახებ

  ძალაშია 05.03.2006.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ეკონომიკურ, სამრეწველო, სამეცნიერო და ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ

  ძალაშია 24.11.2005.

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის

  ძალაშია 27.03.2006.

 • შეთანხმება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

  ძალაშია 14.03.2008.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლის ან ცხოვრების უფლების არმქონე პირთა რეადმისიის შესახებ

  ძალაშია 13.01.2009.

 • შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთა უვიზო მიმოსვლის შესახებ

  ძალაშია 12.02.2009.

 • ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ

  ძალაშია 02.07.2009.

 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლის ან ბინადრობის უფლების არმქონე პირთა რეადმისიის შესახებ შეთანხმების შესრულების შესახებ

  ძალაშია 27.05.2009.

 • საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

  ძალაშია 21.04.2010.

 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს შორის ჯანმრთელობისა და სამედიცინო მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

  ძალაშია 4.10.2008

 • ლატვიის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი

  ძალაშია 16.09.2009.

 • შეთანხმება ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

  ძალაშია 08.11.2009

 • საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

  ძალაშია 25.05.2011

 • საქართველოსა და ლატვიის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 2004 წლის 13 ოქტომბრის შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ოქმი

  ძალაშია 27.11.2012

 • ოქმი „საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის ერთობლივი დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“. ძალაშია 24.12.2013.
 • 13 ნოემბერს, ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოსა და ლატვიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის. ხელმოწერილია 13.11.2014.
 • აქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის განათლებისა და მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. ძალაშია: 04.04.2014
 • საქართველოს მთავრობასა და ლატვიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების, მათზე მზადყოფნისა და რეაგირების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. ძალაშია 01.12.2014
 • ოქმი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ლატვიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის გაძლიერებული თანამშრომლობის შესახებ. ძალაშია: 26.11.2014.
 • ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ. ხელმოწერილია 26.11.2014. (2014 წლის 9 დეკემბერს ლატვიის მხარეს ეცნობა ქართული მხარის მიერ შეთანხმების ძალაში შესვლის მიზნით პროცედურების დასრულების შესახებ).
 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ლატვიის რესპუბლიკის კეთილდღეობის სამინისტროს შორის.

  ძალაშია: 26.11.2014.

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოსა და ლატვიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს შორის. ძალაშია: 26.11.2014.
 • საქართველოსა და ლატვიის დამსაქმებელთა ასოციაციებს შორის თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი. ძალაშია: 26.11.2014.
 • თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ქალაქ ბათუმსა და ქალაქ იურმალას შორის.

  ძალაშია: 26.11.2014.

 • ურთიერთგაგების მემორანდუმი ბათუმისა და ლატვიის საზღვაო აკადემიებს შორის.

  ძალაშია: 26.11.2014.

 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტსა და ლატვიის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის დონორობის ხელშეკრულება.

  ხელმოწერილია: 27.11.2015

 • საქართველო-ლატვიის ორმხრივი მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიის მეორე სხდომის ოქმი. ხელმოწერილია: . თბილისი, 08.12.2015