საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

  

ორმხრივი ვაჭრობა (ათასი აშშ დოლარი)

ორმხრივი ვაჭრობა 2017

ექსპორტი 2017

%

იმპორტი 2017

%

ყურძნის ნატურალური ღვინოები

37,4

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები (ლიტრი 100% სპირტი)

19,2

სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული

17,0

აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის

16,7

თხილი და სხვა კაკალი

11,8

სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული

12,8

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები (ლიტრი 100% სპირტი)

10,6

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები

7,3

საათები მაჯის, ჯიბის და სხვა, განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად

10,4

კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

6,2

 

ორმხრივი ვაჭრობა 2016

ექსპორტი 2016

%

იმპორტი 2016

%

ყურძნის ნატურალური ღვინოები

48,8

სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით

25,9

თხილი და სხვა კაკალი

16,7

სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული

13,2

სამკურნალო საშუალებები დაფასოებული

15,6

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები (ლიტრი 100% სპირტი)

9,2

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი სასმელები (ლიტრი 100% სპირტი)

7,2

კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

5,2

ბოსტნეული სხვა, ახალი ან გაყინული

3,1

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ინვესტიციები ლატვიიდან
2015-2016

2015

%

2016

%

უძრავი ქონება

65,7

საფინანსო სექტორი

90,0

საფინანსო სექტორი

24,1

უძრავი ქონება

8,0

ტრანსპორტი და კომუნიკაციები

3,4

მშენებლობა

1,1

მშენებლობა

2,5

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა

0,3

სოფლის მეურნეობა, თევზჭერა

2,4

დამამუშავებელი მრეწველობა

0,01